Josy mit 17 Wochen 

Josy mit 11 Wochen 

Josy mit ihrer Familie (v.l.n.r Dana, Oma Alisa, Mama Ruby, Papa Johnny und Onkel Hakon)
Josy mit ihrer Familie (v.l.n.r Dana, Oma Alisa, Mama Ruby, Papa Johnny und Onkel Hakon)